EKOCENTER in Vietnam

Share:

The EKOCENTER demonstrates Coca-Cola’s unwavering commitment to making a positive, lasting difference in the local communities where it operates. A global initiative conducted in partnership with public and private sector organizations, the EKOCENTER integrates Coca-Cola’s sustainability priorities of well-being, women, and water, and focuses on delivering basic goods and services to millions of people, while empowering communities through training and entrepreneurship opportunities. EKOCENTER là một trong những ví dụ điển hình cho cam kết bền vững của Coca-Cola trong việc tạo nên sự khác biệt tích cực, lâu dài trong cộng đồng địa phương nơi mà Coca-Cola đang tham gia hoạt động kinh doanh. Đây là sáng kiến toàn cầu của tập đoàn được thực hiện cùng với sự cộng tác của các tổ chức xã hội và tư nhân trong quan hệ hợp tác công tư. EKOCENTER là một mô hình kết hợp các ưu tiên bền vững của Coca-Cola với mục đích mang lại nguồn nước sạch, nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ và cải thiện chất lượng đời sống cho người dân. Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm thiết yếu và dịch vụ cơ bản tới hàng triệu người dân địa phương, trung tâm EKOCENTER đồng thời giúp nâng cao năng lực cộng đồng thông qua các chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ năng kinh doanh. Read More

Coca-Cola on Social

Followers
Views
Followers