Supporting SMEs | Coca-Cola Vietnam

Share:

Recognizing the role of SMEs in social and economic development, Coca-Cola collaborate with the Vietnam Business Council for Sustainable Development (VBCSD) under the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) and the US-ASEAN Business Council (USABC) to organize the program "Supporting SMEs in Vietnam for Sustainable Development. The project aims to improve the performance of SMEs by providing training and mentorship on supply chain management, business innovation, and corporate social responsibility. Businesses who participate in the training and mentorship program are then able to apply the best knowledge, business model, and practices in their field of activity. hận thức đựợc vai trò của doanh nghiệp DNNVV đối với sự phát triển kinh tế và xã hội, dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam phát triển bền vững” năm 2017 do Coca-Cola Việt Nam, cùng với Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) phối hợp thực hiện với mục tiêu cải thiện năng lực hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua khóa tập huấn và cố vấn chuyên sâu về ba chuyên đề: quản trị chuỗi cung ứng, đổi mới sáng tạo và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sau khi tham gia khóa tập huấn và cố vấn có khả năng áp dụng những kiến thức, mô hình và thông lệ kinh doanh tốt nhất trong lĩnh vực hoạt động của mình. Read More

Coca-Cola on Social

Followers
Views
Followers